انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه ابتدا زبریهای موجود بر روی ریل راه آهن با استفاده از یک توزیع گاوسی و با یک دامنه مشخص از زبریها مدل شده اند و سپس چرخ راه آهن مدل شده است، تماس بین دو جسم موجود ایجاد شده است و مدل مورد تحلیل قرار گرفته است. پس از تحلیل خروجیهای زیر ایجاد شده اند.

 

ارسال دیدگاه


فید مطالب