انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه یک سد بتنی مدلسازی شد. حرارتزایی بتن در حین عملیات بتن ریزی مد نظر گرفته شد. زمان استراحت بین بتنریزی هر لایه بتن در نظر گرفته شد. تغییرات دمای محیط در طول روزهای مختلف با توجه به طولانی بودن زمان بتن ریزی تا تکمیل سد در نظر گرفته شد.

در واقع در این پروژه عملیات شبیه سازی ساخت سد بر اساس داده های واقعی با لایه گذاریهای بتن بر روی هم تا ساخت کامل سد صورت گرفت و توزیع دمای ناشی از حرارتزایی بتن در داخل سد بدست آمد. در انتهای توزیع تنش مربوط به این توزیع دما نیز استخراج گردید و بررسی گردید آیا بتن با این توزیع دما در طول دوره بتن ریزی ترک می خورد یا خیر؟

در ضمن مقدار ماکزیمم دما و محل ماکزیمم دما نیز در کل دوره بتن ریزی استخراج گردیدو

تمامی این پروژه با استفاده از برنامه نویسی در محیط mechanical apdl انجام گردید و داده های واقعی به صورت اتوماتیک در این برنامه از داخل فایلهای تکست خوانده می شدند.

 

ارسال دیدگاه


فید مطالب