انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه خمکاری یک تیر با مقطع I و جنس st37 و طول مشخص و شرایط مرزی از نوع تکیه گاه ثابت مدلسازی شده است. خمکاری با حرکت مشعل هواگاز به صورت زیگزاگ در وسط تیر اتفاق می افتد. در واقع در اثر تنشهای موضعی ایجاد شونده در اثر حرکت هواگاز تیر دچار اعوجاج و تغییر شکل می شود و خم می شود.

برای اجرا این پروژه از برنامه نویسی apdl استفاده شد و حدود 150 خط برنامه نویسی نوشته شد. برای تحلیل از المانهای کوپل حرارتی – سازه ای استفاده شد و برای اعمال بارگذاری نیز از المانهای surf استفاده شد. خواص مواد همه تابعی از دما هستند. در ضمن با توجه به توزیع گوشی شار حرارتی بر روی هر قسمت از محلهای اعمال بار از توابع نیز برای تعریف بارگذاری استفاده شد.

bargozari

نحوه اعمال بارگذاری در مدل

model

مدل مورد بررسی

 

ارسال دیدگاه


فید مطالب