انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه یک مدل آزمایشگاهی با نرم افزار انسیس مدلسازی شده است و نتایج آن با نتایج انسیس مقایسه شده است. مدل در واقع تیری است با مقطع مربع تو خالی که در دو انتهای آن دو ورق با ضخامت مشخص جوش داده شده است و این ورقها نیز از یک طرف گیردار و سمت دیگر با استفاده از یک جک هیدرولیک تحت بار رفت و برگشتی با دامنه های مختلف برای شبیه سازی پدیده زلزله قرار می گیرد.

نتایج خروجی از انسیس با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید و مشاهده گردید که نزدیکی بسیار خوبی بین نتایج هر دو وجود دارد.

6

مدل آزمایشگاهی شبیه سازی شده

4

عنوان مقاله مورد استفاده

1

شبیه سازی در انسیس

2

ماکزیمم جابجایی در انسیس

3

منحنی هیسترزیس بدست آمده از تحلیل انسیس

دانلود مقاله

ارسال دیدگاه


فید مطالب