انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در اين پروژه به تحلیل تنش استخوان فمور پرداخته شده است. در ابتدا یک تحلیل استاتیک و در ادامه یک تحلیل گذرا. تحلیل استاتیک تحت سه شکل بارگذاری مختلف شامل حالت کاملا ایستاده، حالت نیمه ایستاده و حالت نشسته و تحلیل گذرا در حالت ایستاده با اعمال بار در عرض نیم ثانیه انجام شده اند. نیرویی معادل 750 نیوتن که برابر با وزن یک شخص ورزشکار است بر این استخوان وارد شده است و در هر بار کانتورهای تنش فون مایزز، شدت تنش و جابجایی استخراج گردیده اند. در نهایت نتایج مختلف استخراج و با هم مقایسه گشتند.

در این پروژه مدل استخوان فمور موجود بود و تحلیل بر روی این استخوان انجام گرفت.

این پروژه دارای یک گزارش به فرمت مقاله در 10 صفحه می باشد.

 

3

4

2

1

ارسال دیدگاه


فید مطالب