انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

در این پروژه لوله ها با شکلهای مختلف در کف اتاق مدلسازی شدند و سیال آب با دما و فشار مشخص در هر یک از این مدلها وارد می شود و از انتهای لوله ها خارج می شود و در نهایت توزیع دما در کف اتاق در هر یک از حالتها با هم مقایسه می شوند. برای مدلسازی سیال که با دما و فشار معینی وارد لوله ها می شود از المان خاصی استفاده شده است.

از نتایج این پروژه را می توان برای بدست آوردن آرایش بهینه چینش لوله ها استفاده کرد.

5-Garmayesh-Az-Kaf-4000

5-Garmayesh-Az-Kaf-3000

ارسال دیدگاه


فید مطالب