انسیس 24

آموزش و اجرای پروژه های مهندسی با ANSYS

آخرین اخبار از نرم افزار انسیس


اجرای پروژه های تحلیلی صنعتی شما
اجرای پروژه های تحلیلی دانشجویی شما
تدریس خصوصی انسیس
12 سال تجربه در اجرای پروژه های نرم افزاری با انسیس

  حلیل یک تیر دو سر گیردار کامپوزیتی با لایه چینیهای مختلف تحت بار فشاری متغیر و دارای تغییر مکان زیاد و استخراج توزیع تنش روی هر لایه مدلسازی تماس چرخ قطار بر روی ریل راه آهن دارای زبریهای مختلف شبیه سازی میدان الکتریکی در یک مکعب در اثر اعمال پتانسیل بر روی قسمتی از آن شبیه سازی گرمایش از ... [ ادامه مطلب ]

فید مطالب